Полезни съвети за търсене

Търсене със заместващ символ

За търсене със заместване на един знак използвайте символа ?.

Например при търсене на "жена" или "жени" може да изпишете:

жен?

За търсене със заместване на повече от един знак, използвайте символа *.

Например при търсене на "тест", "тестове" или "тестуващ" може да изпишете:

тест*

Може да използвате заместващи символи и в средата на ключовата дума.

те*т

Забележка: Не може да поставяте символа * или ? като първи знак.

Търсене на варианти

Използвайте символа тилда (вълничка) ~ в края на една-единствена ключова дума. Например, за да търсите варианти на изписването на "Чайковски", изпишете:

Чайковски~

Допълнителен параметър може да укаже желаната степен на съответствие. Стойността му е между 0 и 1, като стойностите по-близки до 1 ще върнат по-висока степен на съответствие. Например:

Чайковски~0.8

Ако този параметър не е зададен изрично, стойността му по подразбиране е 0,5.

Търсене на близки ключови думи

Използвайте символа тилда ~ в края на няколко ключови думи. Например, за да търсите термините "икономика" и "Кейнс", когато ги делят не повече от 10 думи:

"икономика Кейнс"~10
Търсене в интервал

За търсене в интервал използвайте символите { }. Например за търсене на ключова дума, започваща с А, Б, В или Г:

{A TO Г}

По същия начин може да се търсят и числа, напр. години:

[2002 TO 2003]
Подчертаване на ключова дума

За да подчертаете стойността на дадена ключова дума, използвайте символа ^. Например при следното търсене

икономика Кейнс^5

ключовата дума "Кейнс" ще има по-голяма стойност.

Оператори

Операторите позволяват ключовите думи да се комбинират с логически термини. Позволени са следните оператори: AND, +, OR, NOT и -.

Забележка: Операторите се изписват изцяло с главни букви

AND

Операторът AND е стойността по подразбиране. Това означава, че ако няма оператор между две ключови думи, се подразбира AND. Операторът AND връща записи, където и двете ключови думи са налични къде да е в полето на записа.

За търсене на записи, съдържащи "икономика" и "Кейнс", изпишете:

икономика Кейнс

или

икономика AND Кейнс
+

Операторът "+" поставя като задължително условие ключовата дума след знака "+" да съществува някъде в полето на записа.

За търсене на записи, които задължително съдържат "икономика" и може да съдържат "Кейнс", изпишете:

+икономика Кейнс
OR

Операторът OR свързва две ключови думи и намира съответстващ запис, ако той съдържа поне една от двете.

За търсене на документи, съдържащи "икономика Кейнс" или само "Кейнс", изпишете:

"икономика Кейнс" OR Кейнс
NOT

Операторът NOT изключва записи, съдържащи ключовата дума след NOT.

За търсене на документи, съдържащи "икономика", но не и "Кейнс", изпишете:

икономика NOT Кейнс

Забележка: Операторът NOT не може да се използва само с една ключова дума. Пример за търсене, което няма да върне резултати:

NOT икономика
-

Операторът - изключва документи, които съдържат ключовата дума след знака "-".

За търсене на документи, съдържащи "икономика", но не и "Кейнс", изпишете:

икономика -Кейнс