Корично изображение Книга

Corpus inscriptionum Iudaeae/Palaestinae : a multi-lingual corpus of the inscriptions from Alexander to Muhammad : v. 1. Jerusalem : pt.2. 705-1120 /

Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Berlin ; New York : De Gruyter, 2012.
Подобни документи: Съдържа се в: Corpus inscriptionum Iudaeae/Palaestinae : a multi-lingual corpus of the inscriptions from Alexander to Muhammad