Корично изображение Книга

Women artists, 1550 - 1950 /

Основен автор: Harris, Ann Sutherland.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Alfred A.Knopf 1976
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Large N6350 .H35 1976