Корично изображение Книга

A London merchant, 1695-1774 /

Основен автор: Sutherland, Lucy Stuart.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Barnes & Noble 1962
Серия: Oxford historical series
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF3510.L8 S8 1962