Корично изображение Книга

China's economic development : growth and structural change /

Основен автор: Cheng, Chu-yuan.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boulder, Colo. Westview Press c1982
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC427.9 .C52178 1982