Корично изображение Книга

Managing the human services in hard times /

Основен автор: Bresnick, David A.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Human Services Press 1983
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV91 .B687 1983