Корично изображение Книга

Credit where credit is due : a legal guide to your credit rights and how to assert them /

Основен автор: Walker, Glen.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Holt, Rinehart and Winston c1979
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG3756.U54 W34 1979