Корично изображение Книга

Mass advertising as social forecast : a method for futures research /

Основен автор: Fowles, Jib.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Westport, Connecticut Greenwood Press 1976
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HN59 .F66 1976