Корично изображение Книга

Industrial relations 1979, outlook & issues /

Основен автор: Frank, James G.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York The Conference Board, Inc. 1979
Серия: Canadian Study 55
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD8102 .I55 1979