Корично изображение Книга

The survival strategies of a complex organization /

Основен автор: Anderson, Maurice J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Monroe, La. c1972]
Серия: Hong Kong Baptist College
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: LG51.H47 A83 1972