Корично изображение Книга

Monitoring the competition /

Основен автор: Fuld, Leonard M.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York John Wiley & Sons 1988
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks collection HD38.7 .F86 1988