Корично изображение Книга

Free markets, finance, ethics, and law /

Основен автор: Bear, Larry Alan.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall 1994
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HB95 .M34 1994