Корично изображение Книга

Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език

Основен автор: Попова, Мария
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София БАН 1987
Предмети: