Корично изображение Книга

Rolls-Royce : the growth of a firm /

Основен автор: Lloyd, Ian.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Macmillan 1978
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD9710.G74 R567 1978