Корично изображение Книга

The Israeli army /

Основен автор: Luttwak, Edward.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harper & Row, Publishers 1975
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: UA853.I8 L87 1975