Корично изображение Книга

Consumer and commercial credit management /

Основен автор: Cole, Robert Hartzell.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood, Ill. R. D. Irwin 1976
Издание: 5th ed
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5566 .C59 1976