Корично изображение Книга

Iraq's crime of genocide : the Anfal campaign against the Kurds.

Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Yale Yale University Press 1995
Серия: Human Rights Watch books 21
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DS70.8.K8 I37 1995