Корично изображение Книга

Takeover madness : corporate America fights back /

Основен автор: Michel, Allen.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York John Wiley & Sons, Inc. 1986
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD2746.5 .M53 1986