Корично изображение Електронна книга

The literature of ancient Sumer /

Други автори: Black, Jeremy A.
Формат: Електронна книга
Език: English
Sumerian
Публикувано: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004.
Предмети:
Онлайн достъп: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=150217
Подобни документи: Print version:: Literature of ancient Sumer.