Cover Image Book

Богомилството на Балканот во светлината на наjновите истражувања : материjали од симпозиумот одржан во Скопjе на 30, 31 маj и 1 jуни 1978 година /

Corporate Author: Македонска академиjа на науките и уметностите., Српска академиjа наука и уметности., Академиjа наука и умjетности Босна и Херцеговине.
Other Authors: Лапе, Љубен (ред,), Бенац, Алоjз (ред.), Кирковик, Сима (ред.)
Format: Book
Language: Multiple
Macedonian
Russian
Bulgarian
English
French
Published: Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1982.
Subjects:
Available at American Research Center in Sofia Call Number: BT1355 .B63 1982